ІНФОРМАЦІЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

комунального закладу загальної середньої освіти

«Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради»

Система та механізми забезпечення академічної доброчесності

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

Порушеннями академічної доброчесності згідно зі ст.42 п.4 Закону України «Про освіту» вважається:

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

Система забезпечення академічної доброчесності спрямована на недопущеннятаких явищ, як плагіат, обман, фальсифікація, списування, несправедливе оцінювання тощо.

Процедури забезпечення академічної доброчесності: інформування учасників освітнього процесу про принципи академічної доброчесності, запобігання академічної недоброчесності за допомогою встановлення певних правил в освітньому процесі, реагування на випадки порушення академічної доброчесності тощо.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів

порушення етики та академічної доброчесності

Адміністрація ліцею:

Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня.

Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, проводять роз’яснювальну роботу зі здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування).

Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчинності визначають Закони України та Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі.

Порушення академічної доброчесності

Суб'єкти порушення

Обставини та умови порушення академічної доброчесності

Наслідки й форма відповідальності

Орган/посадова особа, який приймає рішення про призначення виду відповідальності

Списування

Академічний плагіат

Самоплагіат

Фабрикація

Фальсифікація

Здобувачі освіти

  • самостійні роботи;
  • відповіді на уроках;
  • контрольні роботи;
  • контрольні зрізи знань;
  • семестрове та річне оцінювання (для екстернів, осіб, які навчаються за індивідуальною формою);
  • ДПА;
  • І етап (гімназійний) Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів;
  • - у презентації робіт на виставках дидактичних і методичних матеріалів, фахових виданнях

представлення проєктів

Анулювання роботи

Повторне

проходження оцінювання

Відмова в будь-яких видах заохочення

Індивідуальна бесіда з психологом

Учителі-предметники,

атестаційна комісія,

члени журі

Необ'єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

Академічний плагіат

Самоплагіат

Фабрикація

Фальсифікація

Хабарництво

Педагогічні працівники

Свідоме завищення або заниження оцінки учневі за

-усні відповіді;

-домашні роботи;

-контрольні роботи;

-лабораторні та практичні роботи;

-ДПА;

-тематичне оцінювання;

-олімпіадні та конкурсні роботи.

Використання чужих напрацювань під час створення власних методичних рекомендацій, посібників, збірок, написання статей без посилання на джерело

Використання у роботі дидактичних і методичних матеріалів, створених іншими педагогами, без вказівки на авторство

Відмова:

- в присвоєнні педагогічного звання, кваліфікаційної категорії або їх позбавлення;

- у будь-яких видах заохочення

протягом одного року;

Адміністрація закладу, атестаційні комісії усіх рівнів