НАКАЗ Про зарахування учнів до початкової школи у 2024 році

До уваги батьків майбутніх першокласників!

З 01 квітня 2024 року до 31 травня 2024року Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського проводить набір дітей у перші класи початкової школи.

Запис дітей буде проводитись у каб. №8 (І поверх) з 1 квітня щоденно (крім суботи та неділі) з 900 до 1600, обідня перерва 1300 – 1400.

Для вступу необхідно подати:

Зарахування дітей до закладу буде здійснюватися відповідно до території обслуговування, що визначена рішеннями виконавчого комітету від 15.02.2023 №66-1 «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти».

У 2024-2025 навчальному році планується набрати 3 класи – 90 учнів.

1-А клас працюватиме за програмою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids), 1-Б клас – за програмою «Інтелект України»

Дирекція


Територія обслуговування

До території обслуговування, закріпленої за КЗ ЗСО «Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради» відповідно до рішення виконавчого комітету №61-1 від 15.02.2023 м. Луцька«Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти» належать такі вулиці:

Модринова, Львівська (від вул. Потебні до кінця) 55, 57, 59, 61а, 63б, 63в, 63а, 63б, 73, 73а, 86, 88, 90, 94, 98, 100….104. Потебні (від вул. Львівської до кінця), Супутника, Ботанічна, Гімназійна, Гнідавська, Гречана, Мальовнича, Даньшина, Олекси Ошуркевича, Нагірна, Південна, пров. Гнідавський, Світанкова, Медична, Цегельна


НАКАЗ Про зарахування учнів до початкової школи у 2023 році

НАКАЗ Про прийом дітей у 1 клас початкової школи у 2023 році

Території обслуговування закладів загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади


Консультації психолога для батьків майбутніх першокласників

Психолог початкової школи "Луцького ліцею №14 імені Василя Сухомлинського” Приймачук Руслана Василівна Каб. №50, ІІІ поверх

Дні тижня Години роботи
Понеділок 10:00 – 16:00
Четвер 13:00 – 17:00

Консультації логопеда для батьків майбутніх першокласників
Логопед дошкільного відділення та початкової школи "Луцького ліцею №14 імені Василя Сухомлинського”

Дні тижня Години роботи
Понеділок-П’ятниця 10:00 – 16:00

Закон «Про освіту»
Стаття 55

Права та обов’язки батьків здобувачів освіти:

 1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.
 2. Батьки здобувачів освіти мають право:
  • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
  • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
  • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
  • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
  • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
  • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
  • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.
 3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
  • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
  • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
  • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
  • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
  • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
  • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
  • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
  • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
  • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).
 4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.
  • Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.
 5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

Витяги із Закону України «Про загальну середню освіту»

Стаття 14. Наповнюванiсть класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв

 1. Наповнюванiсть класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв не повинна перевищувати 30 учнiв.
 2. У загальноосвiтнiх навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кiлькiсть учнiв у класах визначається демографiчною ситуацiєю, але повинна становити не менше п'яти осiб. При меншiй кiлькостi учнiв у класi заняття проводяться за iндивiдуальною формою навчання.
 3. Порядок подiлу класiв на групи при вивченнi окремих предметiв встановлюється Мiнiстерством освiти України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.
 4. Для спецiальних загальноосвiтнiх шкiл (шкiл-iнтернатiв) кiлькiсть учнiв у класi визначається Мiнiстерством освiти України за погодженням iз Мiнiстерством охорони здоров'я України i Мiнiстерством фiнансiв України.
 5. Кiлькiсть учнiв у групах продовженого дня та вихованцiв у групах загальноосвiтнiх навчальних закладiв усiх типiв визначається Мiнiстерством освiти України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

Стаття 20. Учень (вихованець)

 1. Учень (вихованець) - особа, яка навчається i виховується в одному iз загальноосвiтнiх навчальних закладiв. Зарахування учнiв до загальноосвiтнiх навчальних закладiв здiйснюється, як правило, з 6 рокiв.
 2. Статус учнiв (вихованцiв) як учасникiв навчально-виховного процесу у загальноосвiтнiх навчальних закладах, їх права та обов'язки визначаються цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.


Додаткові матеріали: